מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקצייה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקצייה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך שיוך התאונות לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לראות \ לקבל את המידע שהוזן על ידך.

1.2. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באפליקצייה (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האפליקצייה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האפליקצייה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.4. חלק מן השימושים באפליקצייה ו/או השירותים הניתנים באפליקצייה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.5. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקצייה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקצייה – לצורך שיפור השירותים באפליקצייה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.6. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האפליקצייה (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקצייה, לאימות פרטים, להתאמת האפליקצייה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקצייה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האפליקצייה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקצייה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באפליקצייה וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות כן באמצעות אפליקצייהי האינטרנט שלהן ו/או בקישור זה.

1.7. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאפליקצייה ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האפליקצייה או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באפליקצייה.

1.8. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באפליקצייה, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באפליקצייה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10.באפליקצייה קיימים קישורים אשר מפנים לאפליקציות אחרות. החברה עושה מאמץ לקשר לאפליקציות אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באפליקציות אחרות. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באפליקציות אחרות, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאפליקציות אחרות ו/או השימוש באפליקציות אחרות, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקצייה החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12.החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקצייה.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו חלה על Booked והשותפים הקשורים אליה. היא מסבירה כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך בעת השימוש באפליקציה שלנו לנייד ("האפליקציה") כדי לשלוח מיילים באמצעות כתובת הדוא"ל שלך.

האפליקציה שלנו לנייד, Booked, משתמשת ב-Google Mail API (Gmail API) כדי לשלוח אימיילים בשם המשתמשים שלנו. אנו משתמשים בתקן OAuth (הרשאה פתוחה) כדי לאמת את האפליקציה שלנו ולגשת לנתוני משתמשים. אנו מבינים שהפרטיות שלך חשובה, ואנו מחויבים להגן עליה. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אנו משתמשים ומגנים על המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה שלנו.

על ידי שימוש באפליקציה לשליחת מיילים, אתה מסכים לשימוש של המידע שלך כמתואר במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות ולנהלים שלנו, אל תשתמש באפליקציה לשליחת אימיילים.

אנו עשויים לשנות את המדיניות והנהלים שלנו מעת לעת, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו בכל פעם שאתה משתמש באפליקציה לשליחת אימיילים. אם נבצע שינויים מהותיים כלשהם, נודיע לך באימייל או דרך האפליקציה.

מידע שאנו אוספים בעת השימוש בשליחת המיילים מהאפליקציה וכיצד אנו משתמשים בו:

כתובת הדוא"ל שלך: אנו אוספים את כתובת הדוא"ל שלך כאשר אתה נרשם לאפליקציה וכאשר אתה שולח מיילים דרך האפליקציה.

אנו משתמשים בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח מיילים בשמך בעת השימוש באפליקציה בלבד . אנו לא משתמשים ולא ניגשים לדוא"ל שלך מעבר לזמן השימוש באפליקציה.

איסוף מידע

כאשר אתה משתמש באפליקציה שלנו, אנו עשויים לאסוף את סוגי המידע האישיים הבאים:

• כתובת דוא"ל: אנו משתמשים בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח אימיילים בשמך באמצעות Gmail API. כתובת הדוא"ל שלך משמשת גם לזיהוי חשבונך ולספק לך גישה לתכונות האפליקציה שלנו.

• תוכן אימייל: אנו אוספים גם את תוכן המיילים שאתה שולח דרך האפליקציה שלנו על מנת לספק לך את השירותים שלנו.

• מידע OAuth: אנו אוספים גם Token OAuth ומידע אימות כאשר המשתמש מעניק לאפליקציה שלנו גישה לחשבון Google שלו

שימוש במידע

אנו משתמשים בכתובת האימייל ובתוכן הדוא"ל שלך כדי לשלוח הודעות דוא"ל דרך Gmail API בשמך בעת השימוש באפליקציה בלבד. אנו לא משתמשים ולא ניגשים לדוא"ל שלך מעבר לזמן השימוש באפליקציה. אנו משתמשים במידע OAuth כדי לאמת את האפליקציה שלנו ולגשת לנתוני דוא"ל ששיך לחשבון Google שלך

שיתוף מידע

כאשר אתה משתמש באפליקציה לשליחת אימיילים, אנו עשויים לשתף את כתובת הדוא"ל שלך עם נמעני האימיילים שאתה שולח.

איננו חולקים את כתובת הדוא"ל שלך או כל מידע אחר עם צדדים שלישיים, למעט כנדרש על פי חוק או כדי להגן על זכויותינו.

אבטחת מידע

אנו מתייחסים ברצינות להגנה על המידע האישי שלך ויישמנו אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על המידע שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשית. אנו משתמשים בהצפנה כדי להגן על OAuth Token שלך וכל מידע אימות אחר.
הגישה למידע האישי שלך מוגבלת בהחלט לצוות מורשה הזקוק למידע על מנת לבצע את תפקידיהם.
יש לך הזכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע האישי שלך בכל עת. יש לך גם את הזכויות לבטל את הגישה של האפליקציה שלנו לחשבון Google שלך בכל עת. אתה יכול לעשות זאת על ידי ביקור בהגדרות האבטחה של חשבון Google. אתה יכול גם לבקש גישה למידע האישי שלך על ידי יצירת קשר איתנו.

יישמנו אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על אבטחת כתובת הדוא"ל שלך. עם זאת, אנא שים לב ששום שיטת שידור דרך האינטרנט או שיטת אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת לחלוטין. למרות שאנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת.

פרטיות ילדים

האפליקציה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 13. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם נודע לנו שילד מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי, אנו נמחק מידע כזה מהמערכות שלנו.

שינויים במדיניות פרטיות זו
אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. במידה ונבצע שינויים במדיניות, נפרסם את המדיניות המעודכנת בעמוד זה ונעדכן את תאריך התוקף בראש העמוד. המשך השימוש שלך באפליקציה לאחר כניסת השינויים לתוקף יהווה את הסכמתך לשינויים.

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר
eDesign Web
elias.t.design@gmail.com
054-335-8777